Overleg overheid/andere wijkverenigingen

 

In voorkomenden gevallen, als het belang van de bewoners van de Molvense Erven/Oude Kerkdijk ermee gediend is, treedt het bestuur in overleg met de gemeente en/of andere wijkverenigingen.

Met de gemeente Nuenen heeft het bestuur regelmatig contact over onderwerpen als bomen, groenonderhoud, bestrating, verlichting, riolering, wegenplannen, verkeersoverlast, veiligheid, enz.

Onderling overleg met andere wijkverenigingen heeft bijvoorbeeld recent plaatsgevonden over aanschaf AED, verkeersstructuurplannen en Spelen en Bewegen.

—————————————————————————————————————————————————————————————————

NIEUWBOUW BIJ ME 63

Het bestuur van de BVME is sinds 2012 betrokken bij de herontwikkeling van het terrein van ME 63, tot dan bekend als “De Wiender”. Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten geweest met de projectontwikkelaar en met de gemeente  Het voornemen is om op het terreinvier woningen te bouwen. Het bestuur is eveneens aanwezig geweest bij vergaderingen van de Raadscommissie Ruimte.

Het bestuur heeft in uiteraard haar uitgangspunten kenbaar gemaakt: ‘we gaan voor een zo groen, zo leefbaar en zo veilig mogelijke wijk’. Het bestuur heeft vanaf het begin bewust een passieve rol ingenomen. De belangen van de direkt-aanwonenden kan zij nauwelijks vertegenwoordigen. Deze zullen zelf hun positie moeten invullen. Voor de overige bewoners kan de BVME wel het kanaal zijn.

Het bestuur heeft zich voorgenomen (en met de Gemeente de afspraak gemaakt) alert op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en daarop passend te reageren.

Een aantal direct omwonenden hebben bezwaar aangetekend tegen de plannen. Duidelijk werd dat eigenlijk alle betrokkenen pleiten voor een toekomstige situatie waarin zo veel mogelijk van het mooie groen behouden kan blijven. De één vind dat die kansen het grootst zijn als er niets veranderd, de meeste opvattingen, waaronder die van de BVME, pleiten voor voldoende waarborgen voor behoud van zo veel mogelijk groen.

In de loop van 2014 is duidelijk geworden dat alle gesprekken hebben geleid tot het plan om aan beide zijden van nr 63 twee vrijstaand woningen te bouwen, waarbij mede door de inbreng van het bestuur van de BVME, duidelijke regels worden opgenomen die te maken hebben met het beeld van onze wijk, met de veiligheid en met het groene karakter van onze wijk

Standpunt BVME: Bezwaar principebesluit medewerking ontwikkeling locatie ME 63

Raadsvoorstel : herontwikkeling van het perceel Molvense Erven 63

Project ‘Molvense Erven’ van de Hilva groep : ‘Molvense Erven 63

Ontwikkelingen ME 63 Team Ruimtelijke Kwaliteit (let op: groot bestand!) : Ontwikkelingen ME 63 november 2014

Voorjaar 2015: Het “Beeldkwaliteitsplan” (is advies aan gemeentebestuur) moet nog worden gemaakt. Evenals de wijzigingen in het bestemmingsplan.

September 2015: Beeldkwaliteitsplan in Team Ruimtelijke Kwaliteit.

April 2016: Antwoord gemeente bezwaar 63 op de ingebrachte bezwaren.

Juli 2016: De gemeenteraad van Nuenen heeft het bestemmingsplan “Nuenen-Zuid herziening Molvense Erven 63 ongewijzigd vastgesteld. Het plan is in te zien op de landelijke internetsite ruimtelijke www.plannen.nl

Eerdere berichtgeving aan de leden over ME63 in het ‘Molletin’ vindt u hier

——————————————————————————————————————————————————————————————————

VERKEERSSTRUCTUURPLAN II / VSTP2

In het kader van de realisatie van de HOV2 verandert de verkeerssituatie in het buitengebied tussen Nuenen en Eindhoven. De bijkomende gevolgen van die aanleg raken in behoorlijke mate onze wijk. In het onderstaande is getracht om chronologisch zo goed mogelijk aan te geven wat er aan de hand is.


HOV betekent: Hoogwaardig Openbaar Vervoer. HOV2 is de tweede HOV-lijn in de regio. De eerste HOV-lijn loopt tussen het Centraal Station Eindhoven, Meerhoven en Zonderwijk.

VSP staat voor Verkeersstructuurplan. Er zijn twee versies:
VSP1 (ondertitel: “de knoop ontrafeld”) bevat het verkeersbeleid voor de toekomst. Een kentekenonderzoek in juni 2009, de komst van HOV naar Nuenen en de bouwplannen van Nuenen West maakten het nodig om dit verkeersbeleid te herzien: VSP2
VSP2 (ondertitel: “De ontknoping”) staat voor Verkeersstructuurplan 2 dat op 19 october 2011 op hoofdlijnen is vastgelegd.


In een openbare raadsvergadering van de gemeente Nuenen van 15 december 2011 is hierover een definitief besluit genomen:

…De plannen voor reconstructie van de Europalaan zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de klankbordgroep Europalaan/ HOV2. Deze groep heeft ook suggesties gedaan voor flankerende verkeersmaatregelen die hebben geleid tot VSP2.

…De klankbordgroep Nuenen-West heeft zich vooral gericht op de ontwikkeling van de nieuwbouw, maar ook steeds aandacht gehad voor de interne en externe ontsluiting. Ook vanuit deze groep wordt aangedrongen op verbetering van de ontsluitingsstructuur inclusief alternatieven voor autoverkeer, na afsluiting van Vorsterdijk en Opwettenseweg.

…Communicatie over HOV2 wordt gecoördineerd via de projectstructuur. Meer informatie over HOV2 via de website: www.hov2.nl.
…Het besluit tot verplaatsing van de komgrens wordt kenbaar gemaakt via een publicatie in de Rond de Linde en op de website www.nuenen.nl.

Meer informatie:
Raadsvoorstel
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 3


De notulen van de raadsvergadering van 15 december 2011 vindt u hier: 20111215_Notulen_Raadsvergadering_15_december_2011.pdf


De Belangenvereniging Molvense Erven betreurt het ten zeerste niet betrokken te zijn bij de daartoe ingestelde klankbordgroep. Als gevolg daarvan heeft het bestuur een brief geschreven aan het college van B&W van de gemeente Nuenen. Deze brief vindt u hier: https://www.bvme.nl/Documenten/20111209%20College%20van%20Burgemeester%20en%20Wethouders%20_BK.pdf


Op vrijdag 9 maart 2012 is overleg geweest tussen de gemeente en het bestuur. Een impressie:

Het gaat nog lang duren voordat van het plan vwb openstellen van de busafritten en doortrekken van de Meierijlaan tot de Europalaan ten uitvoer wordt gebracht. Eerst zal het noodzakelijke budget gevonden dienen te worden.
Over de te verwachten verkeersbelasting op de Geldropsedijk kunnen nog geen uispraken worden gedaan.
HOV2 wordt gefaseerd ingevoerd. Voorbereidingen voor de aanleg van de HOV busverbinding zijn gestart.


Begin maart 2012 heeft het bestuur met de gemeente overleg gevoerd over het verkeersstructuurplan (VSP).
Het was een helder gesprek, met als belangrijkste conclusie dat het naar verwaching nog wel enkele jaren zal duren voordat onze wijk, en dan met name de Geldropsedijk, de gevolgen gaat merken.
M.b.t. op- en afritten naar de Helmondweg en het doortrekken van de Meierijlaan naar de (vernieuwde) Europalaan zijn er weliswaar plannen, maar zal de uitvoering in hoge mate afhankelijk zijn van ‘de opbrengst’ van het plan Nuenen-west. En gelet op de stagnatie van die ontwikkeling zal er niet snel winst gemaakt gaan worden.
Daarmee zal, zo meldde ons de betrokken wethouder, ook het verkeersluw maken van de Opwettenseweg nog geruime tijd op zich laten wachten. In elk geval is de afspraak gemaakt dat wij tijdig betrokken gaan worden bij verdere plannenmakerij.


Sinds begin november 2012 bestond de actiegroep “HOV2 tot hier en niet verder”. Reden van het oprichten was de aanhoudende onduidelijkheid over de definitieve vormgeving van de HOV2 lijn voor het gedeelte Panakkers – ‘t Pluuke.

Via een eigen website, publicaties in de plaatselijke media en LON probeerde de groep zodanig veel reacties te krijgen om invloed op de politiek te krijgen.


20 november 2012 is in de commissie Ruimte HOV2 besproken, zie het artikel in het ED : https://www.bvme.nl/Documenten/HOV/ED20121121_NuenenBekijktHOVOpnieuw.pdf


De BVME heeft de gemeente herinnerd aan een eerder gemaakte afspraak dat wij graag een vervolgoverleg willen als daartoe voldoende aanleiding bestaat. Dat is op 27 november 2012 gebeurd door middel van deze brief: https://www.bvme.nl/Documenten/HOV/20121127_BW_stavaza_VSP2.pdf


Website HOV2: www.hov2.nl

_______________________________________________________________________________________________________________

24 december 2015. De gemeente Nuenen stuurt het bestuur een brief, waarin de volgende fase van het VSP2 wordt aangekondigd: bestemmingsplan verbindingsboog Meierijlaan ligt ter inzage/inspraak tot en met 15 januari. De volgende stap zal zijn dat er veel meer verkeer zal gaan via de Geldropsedijk en dat de op- en afritten naar de autoweg vanaf de Geldropsedijk weer opengesteld woorden voor het verkeer: https://www.bvme.nl/?attachment_id=1386

13 januari 2016. Na snelle informatie en terugkoppeling met de leden via de mail, besluit het bestuur van de BVME zich aan te sluiten bij de buurtvereniging Zuiderklamp in het sturen van een bewaarbrief aan de gemeente, om binnen de gestelde termijn de mening kenbaar te maken aan de gemeente:                                    pag 1 = https://www.bvme.nl/?attachment_id=1387 en pag 2 =  https://www.bvme.nl/?attachment_id=1387

3 mei 2016. Het bestuur van de BVME heeft binnen de inspraaktermijn hun bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan “Verbindingsboor Meijerijlaan” kenbaar gemaakt aan de gemeente, middels een brief “VSP2 Bezwaar Verbindingsboog 3 mei 2016” die kenbaar maakt dat we tegen maatregelen zijn, die tot gevolg hebben dat de verkeersdrukte op de Geldropsedijk enorm toeneemt.

7 juli 2016. De gemeenteraad van Nuenen heeft bijna unaniem het ontwerpbestemmingsplan “Verbindingsboog Meijerijlaan” afgekeurd. Mede dankzij enkele bewoners van de Zuiderklamp en van de Keizershof en het bestuur van de BVME: er is actie gevoerd richting de gemeenteraadsleden/politieke partijen, er is heel nuttig gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheden bij de betreffende gemeenteraadsvergadering door drie insprekers namens Nuenen-Zuid.

Naar aanleiding van de gemeentelijke bedreigingen m.b.t. toename verkeersdrukte, luchtvervuiling en geluidshinder is door de actievoerende bewoners de “Belangenvereniging Nuenen Groen” opgericht. Doel is om vanaf nu alert te blijven op de ontwikkelingen die het woonklimaat in Nuenen-Zuid kunnen bedreigen. Die belangenvereniging heeft een website www.nuenengroen.nl Hier kunt u zich ook aanmelden als lid indien u hen wilt steunen. Leden worden via de mail op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en bedreigingen alsmede de acties die het bestuur van Nuenen Groen onderneemt.

Het bestuur van de Belangenvereniging Nuenen Groen is zeer actief: volgt de plannen van de gemeente op de voet, probeert inspraak te krijgen bij belangrijke beslissingen en heeft intensieve contacten met politieke partijen. Eind 2016 is de gemeente Nuenen betrokken bij het 2016-56_RV_Bereikbaarheidsakkoord omtrent de verkeersontwikkelingen in de regio en de mogelijke verkeersvoorzieningen. Ook deze ontwikkeling volg Nuenen Groen op de voet.

——————————————————————————————————————————————————————————————————

BOMENKAP

De gemeente Nuenen verstaat onder hinder van bomen: wegnemen van ceel daglicht, gevaar oplevend voor mensen of veel schade aan bestrating door boomwortels. Zonlicht, blad- of vruchval kunnen niet als hinder beschouwd worden.

In dien u hinder ondervindt van een boom/enkele bomen, kunt u dit individueel melden op de website van de gemeente, of melden aan bestuur@bvme.nl.

De gemeente zal de klacht beoordelen en een vergelijking maken tussen uw klachten en de waarde van de boom/bomen door het hanteren van een vastgestelde matrix. De uitkomst van deze vergelijking zal bepalen of uw klacht wel dan niet wordt gehonoreerd.