Verkeers Structuur Plan 2 – VSP2 / HOV2

 

In het kader van de realisatie van de HOV2 verandert de verkeerssituatie in het buitengebied tussen Nuenen en Eindhoven. De bijkomende gevolgen van die aanleg raken in behoorlijke mate onze wijk. In het onderstaande is getracht om chronologisch zo goed mogelijk aan te geven wat er aan de hand is.


HOV betekent: Hoogwaardig Openbaar Vervoer. HOV2 is de tweede HOV-lijn in de regio. De eerste HOV-lijn loopt tussen het Centraal Station Eindhoven, Meerhoven en Zonderwijk.

VSP staat voor Verkeersstructuurplan. Er zijn twee versies:
# VSP1 (ondertitel: “de knoop ontrafeld”) bevat het verkeersbeleid voor de toekomst. Een kentekenonderzoek in juni 2009, de komst van HOV naar Nuenen en de bouwplannen van Nuenen West maakten het nodig om dit verkeersbeleid te herzien: VSP2
# VSP2 (ondertitel: “De ontknoping”) staat voor Verkeersstructuurplan 2 dat op 19 october 2011 op hoofdlijnen is vastgelegd.


In een openbare raadsvergadering van de gemeente Nuenen van 15 december 2011 is hierover een definitief besluit genomen:

…De plannen voor reconstructie van de Europalaan zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de klankbordgroep Europalaan/ HOV2. Deze groep heeft ook suggesties gedaan voor flankerende verkeersmaatregelen die hebben geleid tot VSP2.

…De klankbordgroep Nuenen-West heeft zich vooral gericht op de ontwikkeling van de nieuwbouw, maar ook steeds aandacht gehad voor de interne en externe ontsluiting. Ook vanuit deze groep wordt aangedrongen op verbetering van de ontsluitingsstructuur inclusief alternatieven voor autoverkeer, na afsluiting van Vorsterdijk en Opwettenseweg.

…Communicatie over HOV2 wordt gecoördineerd via de projectstructuur. Meer informatie over HOV2 via de website: www.hov2.nl.
…Het besluit tot verplaatsing van de komgrens wordt kenbaar gemaakt via een publicatie in de Rond de Linde en op de website www.nuenen.nl.

Meer informatie:
Raadsvoorstel
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 3


De notulen van de raadsvergadering van 15 december 2011 vindt u hier: 20111215_Notulen_Raadsvergadering_15_december_2011.pdf


De Belangenvereniging Molvense Erven betreurt het ten zeerste niet betrokken te zijn bij de daartoe ingestelde klankbordgroep. Als gevolg daarvan heeft het bestuur een brief geschreven aan het college van B&W van de gemeente Nuenen. Deze brief vindt u hier: https://www.bvme.nl/Documenten/20111209%20College%20van%20Burgemeester%20en%20Wethouders%20_BK.pdf


Op vrijdag 9 maart 2012 is overleg geweest tussen de gemeente en het bestuur. Een impressie:

Het gaat nog lang duren voordat van het plan vwb openstellen van de busafritten en doortrekken van de Meierijlaan tot de Europalaan ten uitvoer wordt gebracht. Eerst zal het noodzakelijke budget gevonden dienen te worden.
Over de te verwachten verkeersbelasting op de Geldropsedijk kunnen nog geen uispraken worden gedaan.
HOV2 wordt gefaseerd ingevoerd. Voorbereidingen voor de aanleg van de HOV busverbinding zijn gestart.


Begin maart 2012 heeft het bestuur met de gemeente overleg gevoerd over het verkeersstructuurplan (VSP).
Het was een helder gesprek, met als belangrijkste conclusie dat het naar verwaching nog wel enkele jaren zal duren voordat onze wijk, en dan met name de Geldropsedijk, de gevolgen gaat merken.
M.b.t. op- en afritten naar de Helmondweg en het doortrekken van de Meierijlaan naar de (vernieuwde) Europalaan zijn er weliswaar plannen, maar zal de uitvoering in hoge mate afhankelijk zijn van ‘de opbrengst’ van het plan Nuenen-west. En gelet op de stagnatie van die ontwikkeling zal er niet snel winst gemaakt gaan worden.
Daarmee zal, zo meldde ons de betrokken wethouder, ook het verkeersluw maken van de Opwettenseweg nog geruime tijd op zich laten wachten. In elk geval is de afspraak gemaakt dat wij tijdig betrokken gaan worden bij verdere plannenmakerij.


Sinds begin november 2012 bestond de actiegroep “HOV2 tot hier en niet verder”. Reden van het oprichten was de aanhoudende onduidelijkheid over de definitieve vormgeving van de HOV2 lijn voor het gedeelte Panakkers – ‘t Pluuke.

Via een eigen website, publicaties in de plaatselijke media en LON probeerde de groep zodanig veel reacties te krijgen om invloed op de politiek te krijgen.


20 november 2012 is in de commissie Ruimte HOV2 besproken, zie het artikel in het ED : https://www.bvme.nl/Documenten/HOV/ED20121121_NuenenBekijktHOVOpnieuw.pdf


De BVME heeft de gemeente herinnerd aan een eerder gemaakte afspraak dat wij graag een vervolgoverleg willen als daartoe voldoende aanleiding bestaat. Dat is op 27 november 2012 gebeurd door middel van deze brief: https://www.bvme.nl/Documenten/HOV/20121127_BW_stavaza_VSP2.pdf


Website HOV2: www.hov2.nl

_______________________________________________________________________________________________________________

24 december 2015. De gemeente Nuenen stuurt het bestuur een brief, waarin de volgende fase van het VSP2 wordt aangekondigd: bestemmingsplan verbindingsboog Meierijlaan ligt ter inzage/inspraak tot en met 15 januari. De volgende stap zal zijn dat er veel meer verkeer zal gaan via de Geldropsedijk en dat de op- en afritten naar de autoweg vanaf de Geldropsedijk weer opengesteld woorden voor het verkeer: https://www.bvme.nl/?attachment_id=1386

13 januari 2016. Na snelle informatie en terugkoppeling met de leden via de mail, besluit het bestuur van de BVME zich aan te sluiten bij de buurtvereniging Zuiderklamp in het sturen van een bewaarbrief aan de gemeente, om binnen de gestelde termijn de mening kenbaar te maken aan de gemeente:                                    pag 1 = https://www.bvme.nl/?attachment_id=1387 en pag 2 =  https://www.bvme.nl/?attachment_id=1387

3 mei 2016. Het bestuur van de BVME heeft binnen de inspraaktermijn hun bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan “Verbindingsboor Meijerijlaan” kenbaar gemaakt aan de gemeente, middels een brief “VSP2 Bezwaar Verbindingsboog 3 mei 2016” die kenbaar maakt dat we tegen maatregelen zijn, die tot gevolg hebben dat de verkeersdrukte op de Geldropsedijk enorm toeneemt.

7 juli 2016. De gemeenteraad van Nuenen heeft bijna unaniem het ontwerpbestemmingsplan “Verbindingsboog Meijerijlaan” afgekeurd. Mede dankzij enkele bewoners van de Zuiderklamp en van de Keizershof en het bestuur van de BVME: er is actie gevoerd richting de gemeenteraadsleden/politieke partijen, er is heel nuttig gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheden bij de betreffende gemeenteraadsvergadering door drie insprekers namens Nuenen-Zuid.

Naar aanleiding van de gemeentelijke bedreigingen m.b.t. toename verkeersdrukte, luchtvervuiling en geluidshinder is door de actievoerende bewoners de “Belangenvereniging Nuenen Groen” opgericht. Doel is om vanaf nu alert te blijven op de ontwikkelingen die het woonklimaat in Nuenen-Zuid kunnen bedreigen. Die belangenvereniging heeft een website www.nuenengroen.nl Hier kunt u zich ook aanmelden als lid indien u hen wilt steunen. Leden worden via de mail op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en bedreigingen alsmede de acties die het bestuur van Nuenen Groen onderneemt.

Het bestuur van de Belangenvereniging Nuenen Groen is zeer actief: volgt de plannen van de gemeente op de voet, probeert inspraak te krijgen bij belangrijke beslissingen en heeft intensieve contacten met politieke partijen. Eind 2016 is de gemeente Nuenen betrokken bij het 2016-56_RV_Bereikbaarheidsakkoord omtrent de verkeersontwikkelingen in de regio en de mogelijke verkeersvoorzieningen. Ook deze ontwikkeling volg Nuenen Groen op de voet.